Preinscripcions i matrícules

 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GOTIMS

    Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès)          

        PREINSCRIPCIÓ 2023-24

  Del 8 al 19 de maig de 2023

 

PRESENCIAL: Presentar la sol·licitud i la documentació a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

TELEMÀTIC: Enllaç penjat al web de l’ajuntament www.ajhortons.cat

Documentació que cal entregar:

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció: la trobareu a la web del Departament d’Ensenyament (enllaç al final d’aquest díptic)
 • Llibre de família (pàgina on està inscrit l’infant)
 • DNI del pare, mare o tutor legal
 • Targeta sanitària de l’infant

Documentació a enviar en cas d’al·legar certs criteris de prioritat:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans. Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

*Tota la documentació ha de ser original, no cal portar fotocòpies.

 

————————————————————————————————————————–

 

ANUNCI

Aprovació de la oferta de places lliures de l’Escola Bressol “Els Gotims” pel curs escolar 2023-2024 (X2023000240)

En data 20 de març de 2023 la Junta de Govern local de l’Ajuntament ha aprovat el calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2023-2024 de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” i els criteris de puntuació per ordenar les sol·licituds i assignar le places.

Atès que cal publicar la oferta de places lliures per la preinscripció pel curs vinent, la Junta de Govern Local en sessió del 24 d’abril de 2023 aprova l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” pel curs escolar 2023-2024 d’acord amb el següent detall:

AULES I PLACES PER OFERTAR

0-1 anys: 8 places

1-2 anys: 10 places

2-3 anys: 9 places

El que es publica en el tauler electrònic de l’Ajuntament i al web de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” per al seu coneixement general.

Sant Llorenç d’Hortons, a la data signatura electrònica

L’alcalde,

Jordi Ferrer Durich

 

———————————————————————————————————————–

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT PER A L’APROVACIÓ DE LA LLISTA DE PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA BRESSOL PEL CURS 2023-24 AMB LES PUNTUACIONS PROVISIONALS (X2023000240).

D’acord amb la normativa emesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’estableix el període de preinscripció pel curs 2023-24; es fixen les dates del 8 al 19 de maig de 2023 per a les preinscripcions de les escoles bressol,

Atès que en data 24 d’abril de 2023 la Junta de Govern Local aprova l’oferta de places lliures a l’escola bressol pel curs 2023-2024,

Vista la valoració feta de les sol·licituds de preinscripció rebudes,

Atès que en data 1 de juny de 2023 s’ha de publicar la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional,

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS

 Primer.- Aprovar la llista dels barems de les preinscripcions pel curs 2023-2024 per a l’escola bressol municipal Els Gotims, rebudes a l’Ajuntament, d’acord amb el següent detall :

PREINSCRIPCIONS DE 0 A 1 ANY:  OFERTA DE 8 PLACES

ALTES NOVES PEL CURS 2023-2024:

 

GRUP NADONS (2023)
COGNOMS NOM DATA NAIXEMENT BAREMS
L.P. L. 04/01/2023 10 punts
L.P. M. 04/01/2023 10 punts
TOTAL PREINSCRIPCIONS:  2
 

PREINSCRIPCIONS DE 1 A 2 ANYS: OFERTA DE 10 PLACES

ALTES NOVES PEL CURS 2023-2024:

 

GRUP 1-2 ANYS (2022)
COGNOMS NOM DATA NAIXEMENT BAREMS
R.M. M. 10/05/2022 30 punts
R.G. A. 12/08/2022 50 punts
M.M. A. 24/07/2022 0 punts
TOTAL PREINSCRIPCIONS: 3

 

PREINSCRIPCIONS DE 2 A 3 ANYS:        OFERTA DE 9 PLACES

ALTES NOVES PEL CURS 2023-2024:

 

GRUP 2-3 ANYS (2021)
COGNOMS NOMS DATA NAIXEMENT BAREMS
R.M. A. 31/10/2021 0 punts
C.B. M. 21/07/2021 40 punts
C.B. P. 21/07/2021 40 punts
S.V. V. 06/03/2021 0 punts
B.M. M. 08/09/2021 40 punts
L.M. J. 18/08/2021 30 punts
TOTAL PREINSCRIPCIONS: 6

 

RESUM GENERAL:

 

Aules Places confirmades Preinscripció Places totals Places lliures
0-1 any 0 2 8 6
1-2 anys 3 3 13 7
2-3 anys 11 6 20 3
Infants que continuen el curs vinent (maig 2023) Places permeses legalment per grups d’edat Places que queden lliures per ofertar durant el curs
14 11 41 16

 

 

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI:

 RE 2023002275 de 22 de maig de 2023.

S.R., C data naixement: 17/05/2023.

Vist que quedaran lliures places una vegada finalitzat el procés de preinscripció i d’inscripció, aquesta sol.licitud es tramitarà una vegada acabat el procés i l’infant compleixi amb els requisits per començar a assistir a l’escola bressol.

 Segon.- Establir que el termini de reclamacions a la llista baremada i per presentar la documentació que manca acaba el dia  8 de juny de 2023.  La llista definitiva dels admesos/es es publicarà el dia 15 de juny de 2023 en l’etauler d’anuncis de l’ajuntament i a l’escola bressol municipal “Els Gotims”

 Tercer.- Establir que el període de matriculació serà del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos, a l’escola bressol municipal “Els Gotims”.

 Quart.- Establir que els documents necessaris per a la formalització de la inscripció són:

 • 1 fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del Carnet de vacunes actualitzada (en el cas dels infants que no reben vacunes, caldrà omplir una autorització específica).
 • Autorització per domiciliar la quota pel banc.
 • Documentació que falti en cas de no haver-la entregat a la preinscripció (llibre de família, fotocòpia DNI i targeta sanitària)

 Cinquè.- Establir que l’import de la tarifa per inscripció en concepte d’assegurança i material (quota anual) és de 105,00€ i que aquest import es domiciliarà pel banc la setmana següent al període d’inscripció.

 Sisè.- Establir que els nens que hagin fet la preinscripció i que no formalitzin la matrícula de l’escola bressol perdran la plaça pel curs escolar 2023-2024.

 Setè.- Publicar la present resolució en l’etauler d’anuncis de l’Ajuntament de la web municipal i a l’escola bressol municipal “Els Gotims”.

 

Sònia Gràcia Gil

Regidora d’Ensenyament en funcions.

Signat electrònicament