Preinscripcions i matrícules

PREINSCRIPCIÓ 2018-19

Del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018

Documentació que cal entregar:

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció (el trobareu a l’Escola Bressol, a l’Ajuntament o a la web del Departament d’Ensenyament – vegeu enllaç al final -)
  • Fotocòpia del llibre de família (pàgina on està inscrit l’infant)
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
Entregar la documentació a les oficines de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

Horari:

– Matins: Dilluns, dimarts i dimecres de 8:00 a 14:30 hores

Dijous i divendres de 8:00 a 14:00 hores

– Tardes: Dilluns i dimecres de 16:30 a 20:00 hores

 

Documentació a entregar en cas d’al·legar certs criteris de prioritat:

 

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família o organismes competents.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
  • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta

 

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ-MATRÍCULA:

 

Llistat sol·licituds amb puntuació provisional: 22 de maig de 2018
Termini presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de 2018
Publicació llistes definitives admesos/es: 1 de juny de 2018

Període de matrícula:

del 4 al 8 de juny de 2018

 

 

Tota la informació relacionada la trobareu a:

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/