Arxiu mensual: abril de 2023

ANUNCI Aprovació de la oferta de places lliures de l’Escola Bressol “Els Gotims” pel curs escolar 2023-2024 (X2023000240)

ANUNCI

Aprovació de la oferta de places lliures de l’Escola Bressol “Els Gotims” pel curs escolar 2023-2024 (X2023000240)

En data 20 de març de 2023 la Junta de Govern local de l’Ajuntament ha aprovat el calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2023-2024 de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” i els criteris de puntuació per ordenar les sol·licituds i assignar le places.

Atès que cal publicar la oferta de places lliures per la preinscripció pel curs vinent, la Junta de Govern Local en sessió del 24 d’abril de 2023 aprova l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” pel curs escolar 2023-2024 d’acord amb el següent detall:

AULES I PLACES PER OFERTAR

0-1 anys: 8 places

1-2 anys: 10 places

2-3 anys: 9 places

El que es publica en el tauler electrònic de l’Ajuntament i al web de l’Escola Bressol Municipal “Els Gotims” per al seu coneixement general.

Sant Llorenç d’Hortons, a la data signatura electrònica

L’alcalde,

Jordi Ferrer Durich